Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Bibloo.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. 1.1. Niniejszy Regulamin sprzedaży (dalej jako „regulamin sprzedaży”) firmy handlowej Digital People, a.s., z siedzibą Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov., Czechy, numer identyfikacyjny: 28197071, wpisanej do rejestru handlowego przy Sądzie Miejskim w Pradze, dział B, nr wpisu 12855 (dalej jako „sprzedający“) reguluje zgodnie z odnośnymi postanowieniami [CZE] ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej jako „umowa sprzedaży“), zawartej przez sprzedającego z inną osobą fizyczną (dalej jako „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sprzedający prowadzi sklep internetowy na stronie internetowej pod adresem internetowym Bibloo.pl (dalej jako „strona internetowa“), z użyciem interfejsu strony internetowej (dalej jako „internetowy interfejs sklepu“).
 2. 1.2. Regulamin sprzedaży nie obejmuje przypadków, kiedy osoba mająca zamiar nabyć towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która w momencie zamawiania towaru występuje jako przedsiębiorca lub osoba samozatrudniona.
 3. 1.3. W umowie sprzedaży mogą zostać uzgodnione postanowienia inne niż postanowienia zawarte w regulaminie sprzedaży. Odrębne postanowienia zawarte w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu sprzedaży.
 4. 1.4. Postanowienia Regulaminu sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży i regulamin sprzedaży sporządzono w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

2. Konto użytkownika

 1. 2.1. Kupujący po zarejestrowaniu się na stronie internetowej może zacząć korzystać ze swojego interfejsu użytkownika (dalej jako „konto użytkownika“). Wraz z zarejestrowaniem konta użytkownika kupujący akceptuje niniejszy regulamin sprzedaży. Kupujący może zamawiać towar ze swego konta użytkownika. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji, bezpośrednio korzystając z interfejsu internetowego sklepu.
 2. 2.2. Kupujący, rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar ma obowiązek podawać prawidłowe i prawdziwe dane. Dane wskazane na koncie użytkownika kupujący będzie aktualizować po każdej ich zmianie. Dane wskazane przez kupującego na koncie użytkownika oraz na zamówieniu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.
 3. 2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący ma obowiązek zachować poufność w zakresie informacji umożliwiających dostęp do jego konta użytkownika. Wraz z zalogowaniem się na koncie użytkownika kupujący akceptuje niniejszy regulamin sprzedaży.
 4. 2.4. Kupujący nie będzie pozwalać osobom trzecim na korzystanie ze swojego konta użytkownika.
 5. 2.5. Sprzedający może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (w tym - regulaminu sprzedaży).
 6. 2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą nastąpić przerwy w dostępie do konta użytkownika, zwłaszcza w związku z koniecznością przeprowadzenia serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedającego lub sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. 3.1. Prezentacja towaru znajdujące się na interfejsie internetowym sklepu ma charakter orientacyjny. Sprzedający nie musi zawrzeć umowy sprzedaży na dany towar. Towar zawarty w reklamie, w katalogu lub towar wystawiany nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (to jest, nie podlega postanowieniom § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego).
 2. 3.2. Internetowy interfejs sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów podano z podatkiem od towarów i usług oraz wszystkich należnych opłat. Ceny towarów obowiązują przez okres ich wystawienia na interfejsie internetowym sklepu, z wyjątkiem towarów, których nie ma na stanie. Niniejsze postanowienia nie ograniczają prawa sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 3. 3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru, podane na interfejsie internetowym sklepu, obowiązują wyłącznie dla dostaw towaru na terytorium Polski.
 4. 3.4. Kupujący zamawia towar przez wypełnienie formularza zamówienia na interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera m.in. informacje na temat:
  1. 3.4.1. zamawianego towaru, ilości, koloru i rozmiaru (kupujący wkłada zamawiany towar do elektronicznego koszyka na zakupy na interfejsie internetowym sklepu),
  2. 3.4.2. informacje o preferowanej metodzie doręczenia zamawianego towaru oraz metodzie płatności za towar,
  3. 3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie jako „zamówienie“).
 5. 3.5. Przed przesłaniem zamówienia sprzedającemu kupujący może zweryfikować i zmienić dane wskazane przez niego na zamówieniu, bez względu na to, że również w trakcie wypełniania zamówienia kupujący może sprawdzać i poprawiać błędy. Kupujący prześle zamówienie sprzedającemu klikając na przycisk Dokończ zamówienie i akceptując jednocześnie niniejszy regulamin sprzedaży. Dane wskazane w zamówieniu sprzedający uważa za prawidłowe.
 6. 3.6. Sprzedający w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny kupna, zakładanych kosztów transportu) może zażądać od kupującego podania dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
 7. 3.7. Po doręczeniu zamówienia lub jego doprecyzowaniu sprzedający niezwłocznie prześle kupującemu na adres poczty elektronicznej kupującego, podany na koncie użytkownika lub zamówieniu (dalej jako „adres elektroniczny kupującego“) potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Stosunek umowny powstaje między sprzedającym i kupującym wraz z przyjęciem zamówienia (akceptacją), przesłanym przez sprzedającego kupującemu na adres elektroniczny kupującego.
 8. 3.8. Kupujący zgadza się na korzystanie ze środków zdalnej komunikacji w celu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego w związku z zastosowaniem środków zdalnej komunikacji celem zawarcia umowy sprzedaży (koszty podłączenia do internetu, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący, przy czym koszty te nie odbiegają od taryfy podstawowej.

4. Cena towaru i warunki płatności

 1. 4.1. Cenę kupna towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru w myśl umowy sprzedaży kupujący może zapłacić w następujący sposób:
  • gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego na zamówieniu;
  • bezgotówkowym przelewem na rachunek;
  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego;
  • bezgotówkowo kartą płatniczą
 2. 4.2. Wraz z ceną kupna kupujący zapłaci sprzedającemu również koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Przy braku innych postanowień, jeżeli w niniejszym regulaminie sprzedaży jest mowa o cenie kupna, oznacza to również koszty związane z dostawą towaru.
 3. 4.3. Sprzedający nie wymaga wniesienia przez kupującego zaliczki ani innej tego typu płatności. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6. regulaminu sprzedaży, dotyczących obowiązku zapłaty ceny kupna towaru z góry.
 4. 4.4. W przypadku płatności gotówkowej lub płatności przy odbiorze, cena kupna zostanie zapłacona w momencie odbioru towaru. Dla płatności bezgotówkowych cena kupna podlega zapłacie w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a umowa w całości rozwiązana.
 5. 4.5. W przypadku płatności bezgotówkowych kupujący ma obowiązek zapłacić cenę sprzedaży z podaniem symbolu zmiennego płatności. Obowiązek kupującego zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odnośnej kwoty na rachunku sprzedającego.
 6. 4.6. Sprzedający przekaże kupującemu dokument podatkowy - fakturę dla płatności realizowanych na podstawie umowy sprzedaży. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przesłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.
 7. 4.7. Ewentualne zniżki ceny towaru, udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.

5. Odstąpienie od umowy sprzedaży - zwrot towaru

 1. 5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie można odstąpić m.in. od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towaru, przygotowanego zgodnie z życzeniem kupującego lub specjalnie dla niego, od umowy sprzedaży na dostawę towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, od umowy sprzedaży na dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i z powodów higienicznym nie można go zwrócić oraz od umowy sprzedaży na dostawę nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszono jego oryginalne opakowanie (a także w pozostałych przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny, zwłaszcza przez § 1837).
 2. 5.2. Z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 5.1. lub przypadków, kiedy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący, stosownie do postanowień § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie przedłużonym przez sprzedającego do trzydziestu (30) dni od daty odbioru towaru, przy czym jeżeli przedmiot umowy sprzedaży stanowi kilka różnych towarów lub dostawa w kilku częściach, wspomniany termin rozpoczyna swój bieg od odbioru ostatniej dostawy towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać sprzedającemu przed jegu upływem. Aby odstąpić od umowy sprzedaży kupujący może skorzystać z wzoru formularza, udostępnianego przez sprzedającego, załączonego do regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to warunek konieczny. Kupujący może przesłać odstąpienie od umowy sprzedaży m.in. na adres biura sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego info@bibloo.pl.
 3. 5.3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży w myśl art. 5.2. regulaminu sprzedaży umowa sprzedaży zostaje w całości rozwiązana. Towar należy zwrócić sprzedającemu w przedłużonym przez sprzedającego terminie trzydziestu (30) dni od odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, kupujący ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również wówczas, gdy towar nie może zostać zwrócony ze względu na jego charakter za pośrednictwem konwencjonalnej poczty - wówczas pokryje bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru w szacowanej wysokości 16 PLN.
 4. 5.4. W razie odstąpienia od umowy w myśl art. 5.2. regulaminu sprzedaży sprzedający zwróci środki płatnicze, przyjęte od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży, w taki sam sposób, jak sprzedający przyjął je od kupującego. Ponadto sprzedający może zwrócić świadczenie przekazane przez kupującego wraz ze zwrotem towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę, a kupującego nie obciążą w związku z tym żadne dodatkowe koszty. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedający nie musi zwracać przyjętych środków płatniczych kupującemu, dopóki kupujący nie zwróci towaru albo przynajmniej nie udowodni, że odesłał towar sprzedającemu.
 5. 5.5. Jeżeli kupujący nie wybierze najtańszej metody dostawy towaru, oferowanej przez sprzedającego, sprzedający zwróci kupującemu koszty dostarczenia tego towaru na podstawie zawartej umowy sprzedaży w kwocie odpowiadającej najtańszej oferowanej metodzie dostawy towaru (oprócz odbioru osobiście).
 6. 5.6. Kupujący odpowiada wyłącznie za obniżenie wartości towaru wskutek posługiwania się towarem w sposób inny niż służący do zapoznania się z charakterem i charakterystyką towaru, w tym jego funkcjonowania. Prawo do odszkodowania za uszkodzenie towaru sprzedający jednostronnie potrąci z roszczeniem kupującego do zwrotu kupna sprzedaży.
 7. 5.7. Jeżeli po zawiązaniu umowy sprzedaży dojdzie do sytuacji, która będzie uniemożliwiać dostarczenie zamówionego towaru (np. towar uszkodzony, brak towaru na stanie, itp.), sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Wówczas sprzedający zwróci kupującemu niezwłocznie cenę kupna bezgotówkowo na rachunek wskazany przez kupującego.
 8. 5.8. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma upominek, umowa darowizny między sprzedającym i kupującym zostanie zawarta z następującym warunkiem rozwiązującym: jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego, umowa darowizny staje się bezskuteczna odnośnie takiego upominku, a kupujący wraz z towarem ma obowiązek zwrócić sprzedającemu otrzymany upominek.

6. Przewóz i dostawa towaru

 1. 6.1. Jeżeli sposób dostawy zostaje uzgodniony na podstawie specjalnego wymogu kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z daną metodą dostawy towaru.
 2. 6.2. Jeżeli na podstawie umowy sprzedaży sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać dostarczony towar.
 3. 6.3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego towar musi zostać doręczony wielokrotnie i/lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący zapłaci koszty związane z wielokrotnym doręczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostawy.
 4. 6.4. Wraz z odbiorem towaru od przewoźnika kupujący sprawdzi, czy nie doszło do naruszenia opakowania towaru i niezwłocznie poinformuje przewoźnika w razie stwierdzenia jakichkolwiek defektów. Jeżeli zostanie stwierdzone uszkodzenie opakowania, świadczące o otwarciu przesyłki przez osobę nieupoważnioną, kupujący nie ma obowiązku odebrania przesyłki od przewoźnika.
 5. 6.5. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z przewozem towaru mogą zostać uregulowane w odrębnych warunkach dostawy sprzedającego, jeżeli takowe wydał.

7. Prawa z tytułu wad świadczenia

 1. 7.1. 7.1. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw z tytułu wad świadczenia są uregulowane przez odnośne ogólnie wiążące przepisy prawa (w szczególności przez postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).
 2. 7.2. 7.2. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar będzie w momencie odbioru pozbawiony wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie odbioru towaru przez kupującego:
  1. 7.2.1. towar posiada właściwości uzgodnione przez strony, a w razie braku stosownych uzgodnień - posiada właściwości, opisane przez sprzedającego lub producenta lub których kupujący oczekiwał w związku z charakterem towaru na podstawie prezentowanej przez nich reklamy.
  2. 7.2.2. towar nadaje się do celu, wskazanego jako jego przeznaczenie przez sprzedającego lub do którego towar ten jest zwykle używany,
  3. 7.2.3. towar odpowiada co do jakości i wykonania ustalonej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość i wykonanie zostało określone na podstawie ustalonej próbki lub wzoru.
  4. 7.2.4. towar zgadza się co do ilości, barwy i rozmiaru oraz
  5. 7.2.5. towar spełnia wymogi przepisów prawa.
 3. 7.3. Postanowienia zawarte w art. 7.2. regulaminu sprzedaży nie mają zastosowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie z powodu wady, przez którą obniżono cenę umowną, z powodu zużycia towaru wskutek zwykłego użytkowania, w przypadku towaru używanego - ze względu na wadę odzwierciedlającą stopień użytkowania lub zużycia, którą towar miał w momencie odbioru przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
 4. 7.4. Jeżeli wada wystąpi w ciągu roku od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru. Kupujący może rościć sobie prawa z tytułu wady, która wystąpi u towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.
 5. 7.5. Prawa z tytułu wady świadczenia kupujący może rościć wobec sprzedającego pod adresem jego biura Bibloo.pl, Frogman s.r.o, ul. Bielska 63A, Cieszyn 43-400, Polska. Za moment wniesienia reklamacji uważa się moment, kiedy sprzedający otrzyma od kupującego reklamowany towar (dzień odbioru). Kupujący może wnieść reklamację wadliwego towaru z użyciem wzoru formularza, udostępnionego przez sprzedającego, załączonego do niniejszego regulaminu.
 6. 7.6. Pozostałe prawa i obowiązki stron z tytułu odpowiedzialności sprzedającego za wady mogą zostać uregulowane w regulaminie reklamacji sprzedającego.

8. Pozostałe prawa i obowiązki Stron Umowy

 1. 8.1. Prawo własności do towaru przechodzi na kupującego wraz z zapłaceniem całej ceny kupna towaru.
 2. 8.2. Sprzedający nie jest związany względem kupującego przez żadne kodeksy postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.
 3. 8.3. Skargi konsumentów sprzedający rozpatruje w drodze pozasądowej pod adresem internetowym info@bibloo.pl. Sprzedający prześle informacje o rozpatrzeniu skargi kupującego na adres elektroniczny kupującego.
 4. 8.4. Sprzedający sprzedaje towar na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej przeprowadza w ramach swych kompetencji odnośny czeski urząd ds. gospodarczych. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadza czeski Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza w wyznaczonym zakresie m.in. nadzór nad przestrzeganiem [CZE] ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
 5. 8.5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego i nie może domagać się wznowienia rozmów w sprawie umowy sprzedaży

9. Ochrona danych osobowych

 1. 9.1. Ochrona danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, jest zagwarantowana przez [CZE] ustawę nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
 2. 9.2. Kupujący zgadza się przetwarzanie swoich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres internetowy kupującego, numer telefonu lub inne dodatkowe informacje, takie jak adres dostawy, numer mieszkania, piętro, data urodzenia, płeć (dalej wspólnie jako „dane osobowe“).
 3. 9.3. Kupujący zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu wykonywania praw i obowiązków z tytułu umowy sprzedaży oraz dla celów prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący zaznaczy opcję “wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i komunikatów handlowych”, to oznacza to, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, w celu przesyłania Kupującemu informacji i komunikatów handlowych” Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całym zakresie w rozumieniu niniejszego artykułu nie stanowi warunku, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy sprzedaży.
 4. 9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek podać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe (rejestrując się, na koncie użytkownika, na zamówieniu dokonywanym na interfejsie internetowym sklepu) oraz że powinien niezwłocznie poinformować sprzedającego o zmianie danych osobowych.
 5. 9.5. Sprzedający może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający dane. Bez uprzedniej zgody kupującego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przewoźnika towaru.
 6. 9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
 7. 9.7. Kupujący potwierdza, że wskazane dane osobowe są dokładne oraz że został pouczony o tym, iż udzielenie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. 9.8. Jeżeli kupujący nabierze podejrzeń, iż sprzedający lub podmiot przetwarzający (art. 9.5.) przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub wbrew ustawie, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne w świetle celu ich przetwarzania, może:
  1. 9.8.1.domagać się wyjaśnień od sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego,
  2. 9.8.2.domagać się, aby sprzedający lub podmiot przetwarzający usunął zaistniały stan.
 9. 9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji na temat przetwarzania swych danych osobowych, sprzedający przekaże mu odnośne informacje. Sprzedający może zażądać odpowiedniej zapłaty za informacje udzielone w myśl poprzedniego zdania, nieprzekraczające kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
 10. 9.10. Sprzedający informuje kupującego, że dane kupujących mogą zostać podane w rejestrze założonym stosownie do § 20z [CZE] ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (dalej jako „ustawa o ochronie konsumentów“).
 11. 9.11. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, zmiany, a także do żądania ich usunięcia.
 1. Polityka prywatności

10.1. Ochrona prywatności danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz anulowania dyrektywy 95/46/ES (Rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych generowane przez rozporządzenie ogólne).

10.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca będzie (i) w związku z realizacją umowy sprzedaży z nabywcą (ewentualnie także z powodu negocjacji w sprawie jej zawarcia i / lub zmian) i / lub (ii) w celu utrzymania konta użytkownika na podstawie umowy z kupującym, przetwarzać dane osobowe nabywcy: nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres email, numer telefonu, ew. inne dodatkowe informacje, takie jak adres dostawy, numer mieszkania, piętro mieszkania. Dane osobowe będą przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora i osoby przewożące towary jako przetwórcy. Dane osobowe będą przetwarzane głównie w postaci zbierania, przechowywania na nośnikach danych, adaptację lub modyfikację, wyszukiwanie, użytkowanie, przekazywanie przewoźnikowi i ewentualnie innym osobom (jeśli kupujący zgadza się z tym), magazynowanie, sortowanie lub kompilowanie, blokowanie i likwidację. Te dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji umowy i po jej realizacji, aż do czasu upływu terminu przedawnienia (tzn. zwykle przez okres trzech lat od realizacji umowy zakupu) lub do zarządzania kontem użytkownika kupującego (tj. do chwili anulowania go przez kupującego).

10.3. Zasady ochrony danych są zawarte tutaj.

10.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany swoje dane osobowe (w przypadku rejestracji na koncie użytkownika przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą i bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianie jego danych osobowych.

10.5. Przetwarzając dane osobowe kupującego, sprzedawca może przypisać stronę trzecią jako edytora. Oprócz osób przewożących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim przez sprzedawcę bez uprzedniej zgody kupującego.

10.6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

10.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że  dobrowolnie podaje dane osobowe.

10.8. Kupujący może też przy tworzeniu zamówienia wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych sprzedawcy, zwłaszcza w kontekście wysyłania wiadomości handlowych i innych promocji i akcji marketingowych. Zgoda dotyczyć będzie danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe kupującego w celach marketingowych będą przetwarzane do wycofania zgody nabywcy, najpóźniej jednak przez pięć lat, chyba że zgoda w międzyczasie zostanie przywrócona. Dane osobowe zostaną przetworzone głównie w postaci pobierania, przechowywania na nośnikach danych, udostępnienia, modyfikacji lub zmiany, wyszukiwania, użytkowania, przekazywania (jeśli nabywca zgadza się z tym), przechowywania, sortowania lub kompilowania, blokowania i likwidacji. Zgoda na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.

10.9. Sprzedajacy uprzedza kupującego, że dane nabywcy mogą zostać wpisane do rejestru ustanowionego zgodnie z § 20Z ustawy nr. 634/1992 Sb. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami ( „Ustawa o ochronie konsumentów”).

 1. Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie

11.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający może wysłać na jego adres elektroniczny informacje odnoszące się do towarów, usług lub firmą sprzedawcy w formie komunikacji handlowej. Przesyłanie informacji handlowych kupujący może anulować w dowolnym momencie na koncie użytkownika lub za pośrednictwem linku podanego na końcu każdej wiadomości komercyjnych.

11.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca używa plików cookie na swoich stronach internetowych. Przetwarzanie i wykorzystywanie plików cookie regulują odrębne zasady zawarte w niniejszym dokumencie.

 

 

12. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

 1. 12.1. Sprzedający niniejszym informuje kupującego, że w myśl ustawy o ochronie konsumentów może rozstrzygać spory z tytułu zawartej ze sprzedającym umowy sprzedaży w trybie pozasądowym. Kupujący skorzysta z możliwości pozasądowego rozstrzyganie sporu dopiero po wcześniejszych bezskutecznych bezpośrednich rozmowach ze sprzedającym.
 2. 12.2. Jeżeli kupujący zechce skorzystać ze swego prawa do pozasądowego rozstrzygania sporów z tytułu umowy sprzedaży w myśl art. 12.1. regulaminu sprzedaży, może skierować wniosek o wszczęcie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego do Czeskiej Inspekcji Handlowej, która w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów stanowi właściwy podmiot do rozstrzygania sporów konsumenckich w trybie pozasądowym dla umów sprzedaży zawartych przez sprzedającego i kupującego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Czeskiej Inspekcji Handlowej, adres URL http://www.coi.cz/.
 3. 12.3. Wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego kupujący może złożyć w języku polskim na piśmie lub ustnie z zaprotokołowaniem lub elektronicznie na formularzu on-line, znajdującym się na stronach internetowych Czeskiej Inspekcji Handlowej (formularz dostępny pod adresem URL https://adr.coi.cz/cs), podpisanym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przesłanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą kupującego, składającego dany wniosek. Wniosek można również złożyć przy pomocy innych środków technicznych, takich jak telefaks lub publiczne sieci informatyczne, bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym pod warunkiem, że zostanie potwierdzony lub uzupełniony w trybie wskazanym w pierwszym zdaniu w terminie 10 dni. Do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający bezowocną próbę rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio ze sprzedającym, a także, w miarę możliwości, inne dokumenty dotyczące okoliczności przytaczanych przez kupującego.

13. Postanowienia końcowe

 1. 13.1. Jeżeli stosunek na mocy umowy sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony postanawiają, że podlega on wówczas prawu czeskiemu. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla praw konsumenta z tytułu obecnie wiążących przepisów prawa.
 2. 13.2. Jeżeli jedno z postanowień regulaminu sprzedaży jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienia, których sens najbliżej odpowiada nieważnym postanowieniom. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień.
 3. 13.3. Sprzedający może zmieniać i uzupełniać brzmienie regulaminu sprzedaży, zwłaszcza zaś postanowienia dotyczące warunków płatności i dostawy. W razie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży, sprzedający poinformuje kupującego o zmianie z użyciem adresu elektronicznego kupującego, zaś kupujący może zlikwidować konto użytkownika w ciągu 30 dni od otrzymania nowego brzmienia regulaminu sprzedaży, w przeciwnym razie uważa się, że akceptuje nowe brzmienie regulaminu sprzedaży. Niniejsze postanowienia nie naruszają praw i obowiązków powstałych w trakcie obowiązywania poprzedniego brzmienia regulaminu sprzedaży.
 4. 13.4. Umowa sprzedaży, w tym regulamin sprzedaży, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i jest niedostępna.
 5. 13.5. Załącznik do regulaminu sprzedaży stanowi wzór formularza na wypadek odstąpienia od umowy sprzedaży i reklamacji towaru.
 6. 13.6. Dane kontaktowe sprzedającego: adres korespondencyjny Bilboo.pl, Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov., Czechy; adres poczty elektronicznej info@bibloo.pl; telefon +48 222 098 979.

W Pradze dnia 25. 5. 2018

 • BIBLOO VIP
  Zapraszamy na zakupy z ekskluzywnymi korzyściami
 • DARMOWA DOSTAWA
  Przy zakupach powyżej 280 zł Darmowa wysyłka
 • Towar można wymienić do 15 stycznia.
  Towar możecie zwrócić w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.
 • Szybka dostawa
  Towar doręczymy do 2 dni roboczych od zamównienia.
 • +48 222 098 979
  Jesteśmy do Państwa
  dyspozycji w godzinach
  od 8:00 do 17:00
  w dni powszednie. Po 14:00 tylko w języku angielskim.
 • Sprawdzone przez klientów
  Cieszymy się, że Państwo do nas często wracają, mamy 98 % zadowolonych klientów.
W górę