Dodatkowy rabat -30% na wszystkie buty z kodem SALE30 Pokazywać >>

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Bibloo.pl

 1. Postanowienia wstępne

1.1.Niniejszy Regulamin sprzedaży (dalej jako „regulamin sprzedaży”) firmy handlowej Digital People, a.s., z siedzibą Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5., Czechy, numer identyfikacyjny: 28197071, wpisanej do rejestru handlowego przy Sądzie Miejskim w Pradze, dział B, nr wpisu 12855 (dalej jako „sprzedający“) reguluje zgodnie z odnośnymi postanowieniami [CZE] ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej jako „umowa sprzedaży“), zawartej przez sprzedającego z inną osobą fizyczną (dalej jako „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sprzedający prowadzi sklep internetowy na stronie internetowej pod adresem internetowym Bibloo.pl (dalej jako „strona internetowa“), z użyciem interfejsu strony internetowej (dalej jako „internetowy interfejs sklepu“).

1.2.Regulamin sprzedaży nie obejmuje przypadków, kiedy osoba mająca zamiar nabyć towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która w momencie zamawiania towaru występuje jako przedsiębiorca lub osoba samozatrudniona.

1.3.W umowie sprzedaży mogą zostać uzgodnione postanowienia inne niż postanowienia zawarte w regulaminie sprzedaży. Odrębne postanowienia zawarte w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu sprzedaży.

1.4.Postanowienia Regulaminu sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży i regulamin sprzedaży sporządzono w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

 1. Konto użytkownika

2.1.Kupujący po zarejestrowaniu się na stronie internetowej może zacząć korzystać ze swojego interfejsu użytkownika (dalej jako „konto użytkownika“). Wraz z zarejestrowaniem konta użytkownika kupujący akceptuje niniejszy regulamin sprzedaży. Kupujący może zamawiać towar ze swego konta użytkownika. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji, bezpośrednio korzystając z interfejsu internetowego sklepu.

2.2.Kupujący, rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar ma obowiązek podawać prawidłowe i prawdziwe dane. Dane wskazane na koncie użytkownika kupujący będzie aktualizować po każdej ich zmianie. Dane wskazane przez kupującego na koncie użytkownika oraz na zamówieniu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

2.3.Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący ma obowiązek zachować poufność w zakresie informacji umożliwiających dostęp do jego konta użytkownika. Wraz z zalogowaniem się na koncie użytkownika kupujący akceptuje niniejszy regulamin sprzedaży.

2.4.Kupujący nie będzie pozwalać osobom trzecim na korzystanie ze swojego konta użytkownika.

2.5.Sprzedający może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (w tym - regulaminu sprzedaży).

2.6.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą nastąpić przerwy w dostępie do konta użytkownika, zwłaszcza w związku z koniecznością przeprowadzenia serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedającego lub sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich.

 1. Bony upominkowe i kody rabatowe

3.1 Bony upominkowe i kody rabatowe uprawniają kupującego do rabatu od ceny zakupu towaru (w przypadku bonu upominkowego również do rabatu na koszty związane z dostawą towaru) łącznie z podatkiem od towarów i usług. Kupujący może skorzystać z rabatu w ramach zawierania poszczególnych umów kupna-sprzedaży ze sprzedawcą poprzez wpisanie kodu znajdującego się na zakupionym bonie upominkowym, wzgl. kodu rabatowego, do zamówienia (patrz punkt 4.4 niniejszych warunków handlowych). Dotyczy to elektronicznych (wirtualnych) bonów upominkowych i kodów rabatowych, z których każdy uprawnia do rabatu w określonej wysokości, a może być ograniczony określonym okresem ważności. Inne warunki korzystania z bonów upominkowych i/lub kodów rabatowych mogą ulec zmianie w regulaminie zamieszczonym na interfejsie internetowym sklepu.

3.2 Jeżeli bon upominkowy i/lub kod rabatowy mają ograniczony okres ważności, kupujący jest uprawniony do wykorzystania bonu upominkowego lub kodu rabatowego wyłącznie przed ich wygaśnięciem. W przypadku niewykorzystania bonu upominkowego i/lub kodu rabatowego przed upływem terminu jego ważności wygasa prawo do jego wykorzystania lub prawo do rabatu od ceny zakupu towaru bez odszkodowania (wypłata rabatu w gotówce podobnie jak jakakolwiek inna rekompensata za niewykorzystaną wartość bonu upominkowego i/lub kodu rabatowego jest wyłączona).

3.3 Bon upominkowy ani kod rabatowy nie podlegają (zwrotowi) wymianie na pieniądze.

3.4 Bon upominkowy można realizować wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty rabatu, do którego uprawnia kupującego bon upominkowy. Bon upominkowy może być również wykorzystany na towary przecenione. Bon upominkowy może być również wykorzystany do pokrycia (części) kosztów związanych z dostawą towaru.
Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz (jednorazowo). Prawo do rabatu wynikające z kodu rabatowego może być zastosowane wyłącznie jako rabat od ceny zakupu towaru, a nie jako rabat na koszty związane z dostawą towaru. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest zakup towaru po cenie zakupu określonej minimalnej kwoty.

3.5 W przypadku wykorzystania bonu upominkowego lub kodu rabatowego niezgodnie z warunkami jego wykorzystania, sprzedawca ma prawo odrzucić tak zastosowany bon upominkowy i/lub kod rabatowy i odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży

4.1.Prezentacja towaru znajdujące się na interfejsie internetowym sklepu ma charakter orientacyjny. Sprzedający nie musi zawrzeć umowy sprzedaży na dany towar. Towar zawarty w reklamie, w katalogu lub towar wystawiany nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (to jest, nie podlega postanowieniom § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego).

4.2.Internetowy interfejs sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów podano z podatkiem od towarów i usług oraz wszystkich należnych opłat. Ceny towarów obowiązują przez okres ich wystawienia na interfejsie internetowym sklepu, z wyjątkiem towarów, których nie ma na stanie. Niniejsze postanowienia nie ograniczają prawa sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

4.3.Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru, podane na interfejsie internetowym sklepu, obowiązują wyłącznie dla dostaw towaru na terytorium Polski.

4.4.Kupujący zamawia towar przez wypełnienie formularza zamówienia na interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera m.in. informacje na temat:

4.4.1.zamawianego towaru, ilości, koloru i rozmiaru (kupujący wkłada zamawiany towar do elektronicznego koszyka na zakupy na interfejsie internetowym sklepu),

4.4.2.informacje o preferowanej metodzie doręczenia zamawianego towaru oraz metodzie płatności za towar,

4.4.3.informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie jako „zamówienie“).

4.5.Przed przesłaniem zamówienia sprzedającemu kupujący może zweryfikować i zmienić dane wskazane przez niego na zamówieniu, bez względu na to, że również w trakcie wypełniania zamówienia kupujący może sprawdzać i poprawiać błędy. Kupujący prześle zamówienie sprzedającemu klikając na przycisk Dokończ zamówienie i akceptując jednocześnie niniejszy regulamin sprzedaży. Dane wskazane w zamówieniu sprzedający uważa za prawidłowe.

4.6.Sprzedający w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny kupna, zakładanych kosztów transportu) może zażądać od kupującego podania dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

4.7.Po doręczeniu zamówienia lub jego doprecyzowaniu sprzedający niezwłocznie prześle kupującemu na adres poczty elektronicznej kupującego, podany na koncie użytkownika lub zamówieniu (dalej jako „adres elektroniczny kupującego“) potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Stosunek umowny powstaje między sprzedającym i kupującym wraz z przyjęciem zamówienia (akceptacją), przesłanym przez sprzedającego kupującemu na adres elektroniczny kupującego.

4.8.Kupujący zgadza się na korzystanie ze środków zdalnej komunikacji w celu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego w związku z zastosowaniem środków zdalnej komunikacji celem zawarcia umowy sprzedaży (koszty podłączenia do internetu, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący, przy czym koszty te nie odbiegają od taryfy podstawowej.

 1. Cena towaru i warunki płatności

5.1.Cenę kupna towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru w myśl umowy sprzedaży kupujący może zapłacić w następujący sposób:

  • gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego na zamówieniu;
  • bezgotówkowym przelewem na rachunek;
  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego;
  • bezgotówkowo kartą płatniczą

5.2.Wraz z ceną kupna kupujący zapłaci sprzedającemu również koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Przy braku innych postanowień, jeżeli w niniejszym regulaminie sprzedaży jest mowa o cenie kupna, oznacza to również koszty związane z dostawą towaru.

5.3.Sprzedający nie wymaga wniesienia przez kupującego zaliczki ani innej tego typu płatności. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6. regulaminu sprzedaży, dotyczących obowiązku zapłaty ceny kupna towaru z góry.

5.4.W przypadku płatności gotówkowej lub płatności przy odbiorze, cena kupna zostanie zapłacona w momencie odbioru towaru. Dla płatności bezgotówkowych cena kupna podlega zapłacie w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a umowa w całości rozwiązana.

5.5.W przypadku płatności bezgotówkowych kupujący ma obowiązek zapłacić cenę sprzedaży z podaniem symbolu zmiennego płatności. Obowiązek kupującego zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odnośnej kwoty na rachunku sprzedającego.

5.6.Sprzedający przekaże kupującemu dokument podatkowy - fakturę dla płatności realizowanych na podstawie umowy sprzedaży. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przesłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5.7.Ewentualne zniżki ceny towaru, udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży - zwrot towaru

6.1.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie można odstąpić m.in. od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towaru, przygotowanego zgodnie z życzeniem kupującego lub specjalnie dla niego, od umowy sprzedaży na dostawę towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, od umowy sprzedaży na dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i z powodów higienicznym nie można go zwrócić oraz od umowy sprzedaży na dostawę nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszono jego oryginalne opakowanie (a także w pozostałych przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny, zwłaszcza przez § 1837). W przypadku kosmetyków, suplementów diety, perfum i produktów drogeryjnych możliwe są wyłącznie zwroty w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu bez śladów użytkowania.

6.2.Z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 5.1. lub przypadków, kiedy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący, stosownie do postanowień § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie przedłużonym przez sprzedającego do trzydziestu (30) dni od daty odbioru towaru, przy czym jeżeli przedmiot umowy sprzedaży stanowi kilka różnych towarów lub dostawa w kilku częściach, wspomniany termin rozpoczyna swój bieg od odbioru ostatniej dostawy towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać sprzedającemu przed jegu upływem. Aby odstąpić od umowy sprzedaży kupujący może skorzystać z wzoru formularza, udostępnianego przez sprzedającego, załączonego do regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to warunek konieczny. Jeżeli kupujący (konsument) odstąpi od umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem wspomnianego formularza, sprzedawca potwierdzi jego przyjęcie konsumentowi w formie tekstowej. Kupujący może przesłać odstąpienie od umowy sprzedaży m.in. na adres biura sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego info@bibloo.pl.

6.3.W razie odstąpienia od umowy sprzedaży w myśl art. 5.2. regulaminu sprzedaży umowa sprzedaży zostaje w całości rozwiązana. Towar należy zwrócić sprzedającemu w przedłużonym przez sprzedającego terminie trzydziestu (30) dni od odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, kupujący ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również wówczas, gdy towar nie może zostać zwrócony ze względu na jego charakter za pośrednictwem konwencjonalnej poczty.

6.4.W razie odstąpienia od umowy w myśl art. 5.2. regulaminu sprzedaży sprzedający zwróci środki płatnicze, przyjęte od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży, w taki sam sposób, jak sprzedający przyjął je od kupującego. Ponadto sprzedający może zwrócić świadczenie przekazane przez kupującego wraz ze zwrotem towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę, a kupującego nie obciążą w związku z tym żadne dodatkowe koszty. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedający nie musi zwracać przyjętych środków płatniczych kupującemu, dopóki kupujący nie zwróci towaru albo przynajmniej nie udowodni, że odesłał towar sprzedającemu.

6.5.Jeżeli kupujący nie wybierze najtańszej metody dostawy towaru, oferowanej przez sprzedającego, sprzedający zwróci kupującemu koszty dostarczenia tego towaru na podstawie zawartej umowy sprzedaży w kwocie odpowiadającej najtańszej oferowanej metodzie dostawy towaru (oprócz odbioru osobiście).

6.6.Kupujący odpowiada wyłącznie za obniżenie wartości towaru wskutek posługiwania się towarem w sposób inny niż służący do zapoznania się z charakterem i charakterystyką towaru, w tym jego funkcjonowania. Prawo do odszkodowania za uszkodzenie towaru sprzedający jednostronnie potrąci z roszczeniem kupującego do zwrotu kupna sprzedaży. O zwrocie (części) ceny zakupu kupującemu (konsumentowi) oraz o tym potrąceniu i o faktach dotyczących obniżonej wartości towaru sprzedawca informuje kupującego (konsumenta) w formie tekstowej.

6.7.Jeżeli po zawiązaniu umowy sprzedaży dojdzie do sytuacji, która będzie uniemożliwiać dostarczenie zamówionego towaru (np. towar uszkodzony, brak towaru na stanie, itp.), sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Wówczas sprzedający zwróci kupującemu niezwłocznie cenę kupna bezgotówkowo na rachunek wskazany przez kupującego.

6.8.Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma upominek, umowa darowizny między sprzedającym i kupującym zostanie zawarta z następującym warunkiem rozwiązującym: jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego, umowa darowizny staje się bezskuteczna odnośnie takiego upominku, a kupujący wraz z towarem ma obowiązek zwrócić sprzedającemu otrzymany upominek.

 1. Przewóz i dostawa towaru

7.1.Jeżeli sposób dostawy zostaje uzgodniony na podstawie specjalnego wymogu kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z daną metodą dostawy towaru.

7.2.Jeżeli na podstawie umowy sprzedaży sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać dostarczony towar.

7.3.Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego towar musi zostać doręczony wielokrotnie i/lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący zapłaci koszty związane z wielokrotnym doręczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

7.4.Wraz z odbiorem towaru od przewoźnika kupujący sprawdzi, czy nie doszło do naruszenia opakowania towaru i niezwłocznie poinformuje przewoźnika w razie stwierdzenia jakichkolwiek defektów. Jeżeli zostanie stwierdzone uszkodzenie opakowania, świadczące o otwarciu przesyłki przez osobę nieupoważnioną, kupujący nie ma obowiązku odebrania przesyłki od przewoźnika.

7.5.Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z przewozem towaru mogą zostać uregulowane w odrębnych warunkach dostawy sprzedającego, jeżeli takowe wydał.

 1. Prawa z tytułu wad świadczenia

8.1 Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące roszczeń wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego), w szczególności:

 • 1922

Jeżeli nabywca zasadnie wskazał zbywcy wadę, termin wskazania wady nie biegnie przez okres, w którym nabywca nie może używać rzeczy wadliwej.

 • 1924

Kto ma prawo z tytułu wadliwego wykonania, przysługuje mu również zwrot kosztów celowo poniesionych przy zastosowaniu tego prawa. Jeżeli jednak nie skorzysta z prawa do odszkodowania w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna prawa, jeżeli zbywca zarzuci, że prawo do odszkodowania nie zostało zastosowane w terminie.

 • 2106

Kupujący poinformuje sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie podczas zgłaszania wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonany wybór nie może być zmieniony przez kupującego bez zgody sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący żądał naprawy wady, która okazała się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub poinformuje kupującego, że wady nie usunie, kupujący może zamiast usunięcia wady żądać rozsądnego rabatu z ceny zakupu albo może odstąpić od umowy.

 • 2161
  Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że rzecz przy odbiorze nie ma wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że rzecz

 1. a) odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,

 2. b) nadaje się do celu, do którego kupujący jej potrzebuje, a na który sprzedawca wyraził zgodę, oraz

 3. c) jest dostarczona z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji.
  Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że oprócz uzgodnionych właściwości

 4. a) rzecz nadaje się do celu, do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana, także z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania obowiązujących w danej branży, jeżeli nie istnieją normy techniczne,

 5. b) rzecz pod względem ilości, jakości i innych właściwości, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, odpowiada powszechnym właściwościom rzeczy tego rodzaju, których kupujący może rozsądnie oczekiwać, także w odniesieniu do publicznych oświadczeń sprzedawcy lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamy lub oznakowania,

 6. c) rzecz jest dostarczona z akcesoriami, łącznie z opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może rozsądnie oczekiwać, oraz

 7. d) rzecz odpowiada jakości lub wykonaniu próbki lub szablonu, które sprzedawca dostarczył kupującemu przed zawarciem umowy.
  (5) Jeżeli wada ujawni się w ciągu jednego roku od otrzymania, uważa się, że rzecz była już wadliwa w momencie odbioru, chyba że charakter rzeczy lub wady to wyklucza. Okres ten nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy, w przypadku gdy zasadnie wskazał wadę.
  2165
  (1) Kupujący może wskazać wadę, która występuje na rzeczy w ciągu dwóch lat od otrzymania.
  § 2167
  (1) Kupującemu nie przysługuje roszczenie z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli sam spowodował wadę.
  (2) Wadą rzeczy nie jest zużycie rzeczy spowodowane jej zwykłym używaniem lub w przypadku rzeczy używanej zużycie odpowiadające zakresowi jej wcześniejszego używania.
  § 2169
  (1) Jeżeli rzecz ma wadę, kupujący może żądać jej usunięcia. Według swojego wyboru może żądać dostarczenia nowej rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest w porównaniu z innym sposobem niemożliwy albo niewspółmiernie kosztowny; ocenia się to w szczególności pod kątem znaczenia wady, wartości, jaką miałaby rzecz wolna od wad oraz tego, czy wadę da się usunąć w inny sposób bez znacznych trudności dla kupującego.
  (2) Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności ze względu na znaczenie wady i wartość, jaką miałaby rzecz wolna od wad.
  § 2171
  (1) Kupujący może zażądać rozsądnego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli:

 8. a) sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z § 2170 ust. 1 i 2,

 9. b) wada objawia się wielokrotnie,

 10. c) wada stanowi istotne naruszenie umowy lub

 11. d) z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że ​​usunięcie wady nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez znacznych utrudnień dla kupującego.
  (2) Rozsądny rabat ustala się jako różnicę między wartością rzeczy wolnej od wad a wartością rzeczy wadliwej, którą otrzymał kupujący.
  2172


Wadę można wskazać sprzedawcy u którego rzecz została zakupiona. Jeżeli jednak do naprawy zostanie wyznaczona inna osoba, która przebywa u sprzedawcy lub w miejscu położonym bliżej kupującego, kupujący wskaże wadę osobie wyznaczonej do naprawy.

8.3.Postanowienia, o których mowa w art. 8.2. warunków handlowych nie mają zastosowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie ze względu na wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, do wady towaru spowodowanej przez kupującego, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, do towaru używanego ze względu na wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jaką towar miał w chwili odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

8.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Po upływie tego 12-miesięcznego okresu klient musi udowodnić swoje roszczenie, że wada istniała już w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Upominek przekazany przez sprzedawcę do zakupu nie jest objęty gwarancją ani odpowiedzialnością sprzedawcy za wady.

8.5 Kupujący dochodzi roszczeń z tytułu wadliwego wykonania u sprzedawcy pod adresem jego oddziału BIBLOO U Sanitasu 2246 251 01 Říčany - Republika Czeska. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym konsument jednostronną czynnością prawną wyrazi wolę żądania swoich praw z tytułu wadliwego wykonania, tj. gdy po raz pierwszy poinformuje przedsiębiorcę, że rzecz jest wadliwa i jakie ma roszczenia.

8.6 Pozostałe prawa i obowiązki stron z tytułu odpowiedzialności sprzedającego za wady mogą zostać uregulowane w regulaminie reklamacji sprzedającego.

 

 1. Ochrona danych osobowych

9.1.Ochrona danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, jest zagwarantowana przez [CZE] ustawę nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2.Kupujący zgadza się przetwarzanie swoich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres internetowy kupującego, numer telefonu lub inne dodatkowe informacje, takie jak adres dostawy, numer mieszkania, piętro, data urodzenia, płeć (dalej wspólnie jako „dane osobowe“).

9.3.Kupujący zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu wykonywania praw i obowiązków z tytułu umowy sprzedaży oraz dla celów prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący zaznaczy opcję “wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i komunikatów handlowych”, to oznacza to, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, w celu przesyłania Kupującemu informacji i komunikatów handlowych” Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całym zakresie w rozumieniu niniejszego artykułu nie stanowi warunku, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy sprzedaży.

9.4.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek podać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe (rejestrując się, na koncie użytkownika, na zamówieniu dokonywanym na interfejsie internetowym sklepu) oraz że powinien niezwłocznie poinformować sprzedającego o zmianie danych osobowych.

9.5.Sprzedający może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający dane. Bez uprzedniej zgody kupującego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przewoźnika towaru.

9.6.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7.Kupujący potwierdza, że wskazane dane osobowe są dokładne oraz że został pouczony o tym, iż udzielenie danych osobowych jest dobrowolne.

9.8.Jeżeli kupujący nabierze podejrzeń, iż sprzedający lub podmiot przetwarzający (art. 9.5.) przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub wbrew ustawie, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne w świetle celu ich przetwarzania, może:

9.8.1.domagać się wyjaśnień od sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego,

9.8.2.domagać się, aby sprzedający lub podmiot przetwarzający usunął zaistniały stan.

9.9.Jeżeli kupujący zażąda informacji na temat przetwarzania swych danych osobowych, sprzedający przekaże mu odnośne informacje. Sprzedający może zażądać odpowiedniej zapłaty za informacje udzielone w myśl poprzedniego zdania, nieprzekraczające kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

9.10.Sprzedający informuje kupującego, że dane kupujących mogą zostać podane w rejestrze założonym stosownie do § 20z [CZE] ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (dalej jako „ustawa o ochronie konsumentów“).

9.11.Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, zmiany, a także do żądania ich usunięcia.

 1. Polityka prywatności

10.1. Ochrona prywatności danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz anulowania dyrektywy 95/46/ES (Rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych generowane przez rozporządzenie ogólne).

10.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca będzie (i) w związku z realizacją umowy sprzedaży z nabywcą (ewentualnie także z powodu negocjacji w sprawie jej zawarcia i / lub zmian) i / lub (ii) w celu utrzymania konta użytkownika na podstawie umowy z kupującym, przetwarzać dane osobowe nabywcy: nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres email, numer telefonu, ew. inne dodatkowe informacje, takie jak adres dostawy, numer mieszkania, piętro mieszkania. Dane osobowe będą przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora i osoby przewożące towary jako przetwórcy. Dane osobowe będą przetwarzane głównie w postaci zbierania, przechowywania na nośnikach danych, adaptację lub modyfikację, wyszukiwanie, użytkowanie, przekazywanie przewoźnikowi i ewentualnie innym osobom (jeśli kupujący zgadza się z tym), magazynowanie, sortowanie lub kompilowanie, blokowanie i likwidację. Te dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji umowy i po jej realizacji, aż do czasu upływu terminu przedawnienia (tzn. zwykle przez okres trzech lat od realizacji umowy zakupu) lub do zarządzania kontem użytkownika kupującego (tj. do chwili anulowania go przez kupującego).

10.3. Zasady ochrony danych są zawarte tutaj.

10.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany swoje dane osobowe (w przypadku rejestracji na koncie użytkownika przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą i bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianie jego danych osobowych.

10.5. Przetwarzając dane osobowe kupującego, sprzedawca może przypisać stronę trzecią jako edytora. Oprócz osób przewożących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim przez sprzedawcę bez uprzedniej zgody kupującego.

10.6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

10.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że  dobrowolnie podaje dane osobowe.

10.8. Kupujący może też przy tworzeniu zamówienia wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych sprzedawcy, zwłaszcza w kontekście wysyłania wiadomości handlowych i innych promocji i akcji marketingowych. Zgoda dotyczyć będzie danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe kupującego w celach marketingowych będą przetwarzane do wycofania zgody nabywcy, najpóźniej jednak przez pięć lat, chyba że zgoda w międzyczasie zostanie przywrócona. Dane osobowe zostaną przetworzone głównie w postaci pobierania, przechowywania na nośnikach danych, udostępnienia, modyfikacji lub zmiany, wyszukiwania, użytkowania, przekazywania (jeśli nabywca zgadza się z tym), przechowywania, sortowania lub kompilowania, blokowania i likwidacji. Zgoda na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.

10.9. Sprzedajacy uprzedza kupującego, że dane nabywcy mogą zostać wpisane do rejestru ustanowionego zgodnie z § 20Z ustawy nr. 634/1992 Sb. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami ( „Ustawa o ochronie konsumentów”).

 1. Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie

11.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający może wysłać na jego adres elektroniczny informacje odnoszące się do towarów, usług lub firmą sprzedawcy w formie komunikacji handlowej. Przesyłanie informacji handlowych kupujący może anulować w dowolnym momencie na koncie użytkownika lub za pośrednictwem linku podanego na końcu każdej wiadomości komercyjnych.

11.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca używa plików cookie na swoich stronach internetowych. Przetwarzanie i wykorzystywanie plików cookie regulują odrębne zasady zawarte w niniejszym dokumencie.

 

 

 1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

12.1.Sprzedający niniejszym informuje kupującego, że w myśl ustawy o ochronie konsumentów może rozstrzygać spory z tytułu zawartej ze sprzedającym umowy sprzedaży w trybie pozasądowym. Kupujący skorzysta z możliwości pozasądowego rozstrzyganie sporu dopiero po wcześniejszych bezskutecznych bezpośrednich rozmowach ze sprzedającym.

12.2.Jeżeli kupujący zechce skorzystać ze swego prawa do pozasądowego rozstrzygania sporów z tytułu umowy sprzedaży w myśl art. 12.1. regulaminu sprzedaży, może skierować wniosek o wszczęcie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego do Czeskiej Inspekcji Handlowej, która w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów stanowi właściwy podmiot do rozstrzygania sporów konsumenckich w trybie pozasądowym dla umów sprzedaży zawartych przez sprzedającego i kupującego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Czeskiej Inspekcji Handlowej, adres URL http://www.coi.cz/.

12.3.Wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego kupujący może złożyć w języku polskim na piśmie lub ustnie z zaprotokołowaniem lub elektronicznie na formularzu on-line, znajdującym się na stronach internetowych Czeskiej Inspekcji Handlowej (formularz dostępny pod adresem URL https://adr.coi.cz/cs), podpisanym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przesłanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą kupującego, składającego dany wniosek. Wniosek można również złożyć przy pomocy innych środków technicznych, takich jak telefaks lub publiczne sieci informatyczne, bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym pod warunkiem, że zostanie potwierdzony lub uzupełniony w trybie wskazanym w pierwszym zdaniu w terminie 10 dni. Do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający bezowocną próbę rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio ze sprzedającym, a także, w miarę możliwości, inne dokumenty dotyczące okoliczności przytaczanych przez kupującego.

 1. Postanowienia końcowe

13.1.Jeżeli stosunek na mocy umowy sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony postanawiają, że podlega on wówczas prawu czeskiemu. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla praw konsumenta z tytułu obecnie wiążących przepisów prawa.

13.2.Jeżeli jedno z postanowień regulaminu sprzedaży jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienia, których sens najbliżej odpowiada nieważnym postanowieniom. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień.

13.3.Sprzedający może zmieniać i uzupełniać brzmienie regulaminu sprzedaży, zwłaszcza zaś postanowienia dotyczące warunków płatności i dostawy. W razie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży, sprzedający poinformuje kupującego o zmianie z użyciem adresu elektronicznego kupującego, zaś kupujący może zlikwidować konto użytkownika w ciągu 30 dni od otrzymania nowego brzmienia regulaminu sprzedaży, w przeciwnym razie uważa się, że akceptuje nowe brzmienie regulaminu sprzedaży. Niniejsze postanowienia nie naruszają praw i obowiązków powstałych w trakcie obowiązywania poprzedniego brzmienia regulaminu sprzedaży.

13.4.Umowa sprzedaży, w tym regulamin sprzedaży, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i jest niedostępna.

13.5.Załącznik do regulaminu sprzedaży stanowi wzór formularza na wypadek odstąpienia od umowy sprzedaży i reklamacji towaru.

13.6.Dane kontaktowe sprzedającego: adres korespondencyjny Bibloo.pl, Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov., Czechy; adres poczty elektronicznej info@bibloo.pl; telefon +48732070029.

W Pradze dnia 1. 3. 2023

 

W górę