ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH PRZETWORZONYCH DANYCH

(dalej "Zasady")

Wersja z 25.05.2018

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zwracamy dużą uwagę na Państwa dane osobowe i ochronę ich i przetwarzamy je całkowicie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i o anulowaniu dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”) oraz zgodnie z niniejszą Polityką. W niniejszych Zasadach informujemy o tym, jakie dane osobowe gromadzimy na Państwa temat i w jaki sposób je wykorzystujemy.

 

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE:

 

Państwa dane osobowe zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej będą przetwarzane przez firmę Digital People a.s. NIP: 28197071, z siedzibą Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, teczka 12855 (zwaną dalej "my" lub "Bibloo"), operatora sklepu internetowego na stronie bibloo.pl, jako administratora. Bibloo nie ma obecnie wyznaczonego inspektora ochrony danych. W celu skorzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z naszych danych kontaktowych:

 

- Adres pocztowy: BIBLOO, Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

- Numer telefonu: 222 098 979

- E-mail: info@bibloo.pl

 

JAKIE OSOBISTE INFORMACJE ZBIERAMY:

 

Bibloo może przechowywać i przetwarzać w inny sposób Państwa dane osobowe podane w związku z korzystaniem z naszych usług, zwłaszcza w umowie kupna-sprzedaży z nami za pośrednictwem strony bibloo.pl lub zarejestrowaniem się do odbioru newslettera.

 

Są to w szczególności następujące dane osobowe:

 

- imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, numer konta bankowego lub numeru karty kredytowej, inne dobrowolnie podane informacje do wypełnienia podczas rejestracji lub utworzenia zlecenia, oraz dane odnoszące się do przeglądanego  lub zakupionego towaru.

W związku z Państwa działaniami na naszej stronie, zbieramy i przetwarzamy adres IP i pliki cookie. Przetwarzanie i używanie plików cookie jest regulowane odrębnymi zasadami, które można znaleźć tutaj.

Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w jednym lub kilku następujących celach:

 

- Zarządzanie i przetwarzanie Państwa zakupu dokonanego za pośrednictwem e-shopu. Korzystamy z danych osobowych użytkownika w celu dostarczenia zamówionego towaru, informowania go o statusie zamówienia lub egzekwowania prawa do odstąpienia od umowy zakupu lub reklamacji zakupionego towaru.

 

- Zarządzanie i przetwarzanie w celu utworzenia osobistego profilu na naszej stronie internetowej

- Wysyłanie różnych wiadomości biznesowych i biuletynów informujących o najnowszych rabatach, nowościach, nowych produktach, promocjach i innych powiązanych informacjach

 

- Odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem danych kontaktowych lub poprzez kontakt z nami za pośrednictwem telefonicznej obsługi klienta

 

- Podnoszenie jakości naszych usług i opracowywanie nowych

 

- Analizy preferencji i wyświetlanie zawartości dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb

 

- Windykacji oraz korzystania z naszych praw (na przykład w przypadku pozwu dotyczącego naszych usług)

 

- Prowadzenie dokumentacji księgowej i wypełnianie innych naszych obowiązków prawnych.

 

CO NAM DAJE PRAWO DO PRZETWARZANIA DANYCH?

Bibloo jest upoważniona do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie przynajmniej jednym z następujących przywilejów:

 

- Wykonanie zamówienia. Najczęstszą podstawą prawną do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy kupna za pośrednictwem sklepu internetowego. Aby to zrobić, muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe, ponieważ bez tego nie ma możliwości zawarcia ważnej umowy zakupu i dokonania zakupu. Umowa jest również uważana za ustanowienie osobistego profilu na stronie internetowej bibloo.pl, gdy warunki są uzgodnione w umowie. Bez podania danych osobowych nie można utworzyć osobistego profilu.

 

- Zgodność z obowiązkami prawnymi. W szczególności w odniesieniu do fakturowania i ich administracji, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia zobowiązań prawnych w odniesieniu do podatków i innych przepisów prawnych.

 

- Zgoda. W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej Państwa zgody. Obejmuje to w szczególności zgodę na wysyłanie biuletynów i związanych z nimi celów marketingowych. Państwa zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana zgodnie z procedurą opisaną w niniejszych Wytycznych. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie ma znaczenia dla przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie innego zezwolenia.

 

- Uzasadnione interesy Bibloo. Jesteśmy również upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu naszych uzasadnionych interesów. Dotyczy to w szczególności marketingu bezpośredniego lub bezpieczeństwa naszej strony.

 

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBISTE:

 

W ramach tego upoważnienia możemy jednocześnie przekazywać / udostępniać dane osobowe do następujących podmiotów:

 

- Przewoźnikom, którzy są odpowiedzialni za dostarczenie zamówionego towaru

 

-  Naszym partnerom biznesowym, w szczególności Ceneo.pl Sp. z o.o

 

- Firmie obsługującej naszą centralę telefoniczną do celów obsługi klienta

 

- Dostawcy usług płatniczych (dostawcy kart płatniczych)

 

- Naszym doradcom podatkowym i prawnym w związku z aplikacją naszych praw

 

- Partnerom odpowiedzialnym za przetwarzanie zwrotów

 

Pod pewnymi warunkami ustanowionymi przez prawo jesteśmy również zobowiązani do dostarczania lub przekazywania danych osobowych użytkownika, na przykład organom ścigania (w szczególności policji Republiki Czeskiej) i innym organom publicznym.

 

 

 

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 

Bibloo przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe tylko przez czas konieczny do powyższych celów. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia od Państwa, w którym zgoda została udzielona (zazwyczaj 5 lat), chyba że zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Państwa odwołana. Po tym czasie Bibloo zabezpiecza dane osobowe (w szczególności umowy, wycofanie zgody) w zakresie niezbędnym do ewentualnej obrony swoich praw.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych Bibloo przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe co najmniej przez okres trwania umowy i po upływie ustawowych lub umownych okresów przedawnienia i terminów realizacji praw w przypadku reklamacji wadliwego wykonania lub gwarancji w celach ewentualnego wystąpienia, okreslenia lub obrony naszych praw.

 

Jednocześnie chcielibyśmy ostrzec, że Państwa dane osobowe są przechowywane również w przypadkach, w których wymaga tego prawo i tylko przez czas określony w tych przepisach (w szczególności terminy archiwowania dokumentów podatkowych i księgowych).

 

 

W JAKI SPOSÓB SĄ CHRONIONE PAŃSTWA DANE OSOBISTE:

 

Wszystkie dane osobowe, które Państwo dostarczą i które przetwarzamy, są zabezpieczone standardowymi procedurami i technologiami. Wszystkie zabezpieczenia są regularnie sprawdzane, zwłaszcza jeśli nie ma żadnych słabych punktów w systemie i nie ma ataku. Jednocześnie używamy środków bezpieczeństwa, które w miarę możliwości mają zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych, i  biorąc pod uwagę aktualny stan technologii zapewniają odpowiednią ochronę. Przyjęte środki bezpieczeństwa są regularnie aktualizowane.

 

Nasza strona internetowa oraz inne systemy zabezpieczamy poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych przed utratą lub zniszczeniem danych, przed nieautoryzowanym dostępem do danych, ich modyfikacji lub rozbudowy. Dostęp do osobistego profilu jest możliwy tylko po podaniu osobistego hasła. W tym kontekście pragniemy podkreślić, że istotne jest, aby nie ujawniać swoich danych dostępowych osobom trzecim a po zakończeniu swojej działalności na swoim osobistym profilu są zawsze się wylogować, zwłaszcza jeśli korzystają Państwo z komputera wraz z innymi osobami. Bibloo nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie haseł używanych, chyba że taka sytuacja była bezpośrednio spowodowana przez Bibloo.

 

 

JAKIE WSZELKIE PRAWA MAJĄ PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH?

 

Prawo do wycofania zgody. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie upoważnienia od Państwa, mają Państwo prawo do odwołania go na stronie z Państwa danymi osobowymi, która jest dostępna po zalogowaniu się tutaj. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed takim odwołaniem. Cofnięcie zgody również nie wpływa na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jakimkolwiek innym charakterze, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania niezbędnego do wykonania zamówienia lub wykonania zobowiązania prawnego.

 

Prawo dostępu. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy i jakie dane osobowe są przetwarzane przez Bibloo i uzyskać dostęp do takich danych osobowych, w tym informacji na temat celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych beneficjentów, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, istnienie prawa do usunięcia lub korekty danych osobowych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych osobowych, o ile nie zostały one uzyskane bezpośrednio od Państwa, i o fakcie, że dochodzi do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania.

 

Prawo do naprawy i poprawki. Mają Państwo prawo zażądania od Bibloo korekcji swoich danych osobowych, jeśli są niedokładne lub uzupełnienia jeśli są niekompletne. Mogą Państwo również naprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe poprzez swój osobisty profil na naszej stronie, jeśli są Państwo zarejestrowani.

 

Prawo do wymazania / prawo do bycia zapomnianym. Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli istnieją prawne przesłanki. Szczególnie w przypadkach, gdy dane osobowe nie są potrzebne do wyżej wymienionych celów lub unieważnią Państwo zgodę, lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu, a jednocześnie nie jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności ze zobowiązaniem prawnym lub do celu wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Maja Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Bibloo jeśli a) zaprzeczą Państwo prawdziwości danych osobowych (na czas weryfikacji ich dokładności), b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i poproszą Państwo o ograniczeniu użycia danych osobowych, zamiast odwołania, c) Państwa osobiste informacje będą potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, nawet jesli Bibloo nie będzie ich wymagał do dalszego przetwarzania, lub d) jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu procesu prawnego dla naszych uzasadnionych interesów (szczególnie w kontekście marketingu bezpośredniego).

 

Prawo do przenoszenia danych osobowych. Na Państwa prośbę Bibloo przekaże dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio lub mają Państwo prawo do ich nabycia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 

Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów spółki Bibloo, szczególnie w odniesieniu do marketingu bezpośredniego.

 

Automatyczne decyzje indywidualne. Mają Państwo prawo nie być podmiotem decyzji podjętej jedynie na podstawie wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym tworzeniu profili, które dla Państwa mają skutki prawne lub w podobny sposób znaczący wpływ. Jednakże takie prawo nie będzie miało zastosowania, jeżeli decyzja jest konieczna do zawarcia lub zastosowania umowy między Państwem a Bibloo; jest dozwolone przez prawo mające zastosowanie do Bibloo, pod warunkiem że zapewnia odpowiednie środki w celu ochrony jego praw, wolności i uzasadnionych interesów; lub opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

 

Prawo do złożenia skargi. W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do czeskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych.

 

KIEDY MOŻNA SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU I CO TO OZNACZA:

 

Zgodnie z Art. 21 rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zezwolenia na zadania wykonywanego w interesie publicznym lub konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów Bibloo. W przypadku Bibloo mogą Państwo zatem sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych lub newsletter w związku z marketingiem bezpośrednim, zawsze można wnieść sprzeciw wobec tego, a my  nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych na te cele i nie będziemy niczego wysyłać w celach komunikacji biznesowej. Sprzeciw można wnieść za pośrednictwem e-mailu info@bibloo.pl lub klikając na link podany w każdej elektronicznej informacji handlowej odnoszącej się do informacji, których sobie Państwo nie życzą.

 

 

 

W górę